โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงแผ่นดินไทย จัดทำเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558  ณ. ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ โดยเป็นนิทรรศการกึ่งถาวร เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมได้ตลอด อย่างไม่มีกำหนด

 

โครงการร้อยเรียงยางนามหาสารคามสืบสานปณิธานพ่อหลวง จัดทำระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  สะดืออีสาน อำเภอโกสุมพิสัย โรงเรียนบ้านยางใหญ่ และโรงเรียนบ้านยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระงานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ในที่ราชพัสดุและลดโรคร้อน เพื่อสร้างจิตสำนักในการรักษาทรัพย์สินของรัฐ และรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถดำเนินการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก. นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย ภายหลังได้มีการขยายพื้นที่มายัง "ป่าโคกหนองไผ่" ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง

 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545  โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยและ ค้นคว้าซากดึกดำบรรพ์อันเป็นมรดกอันล้ำค่า ของประเทศไทยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปสู่แหล่งชุมชนเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน

 

พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา  ได้รับความร่วมมือจาก (Thai-Korea Natural Phellinus Mushroom Research Center) เมื่อปี พ.ศ. 2550 พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาแห่งนี้นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย โดยที่ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป้าประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ทั้งเห็ดในภาคอีสานและเห็ดที่มีการวิจัยหรือได้รับความสนใจในต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาตัวยาใหม่ ๆ เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะโรคที่ยาแผนปัจจุบันยังรักษาไม่ได้

 

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ต่อมาได้พัฒนางานเป็น “ศูนย์เอกสารอีสาน”  ปี  พ.ศ. 2525 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สารนิเทศอีสาน” ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามให้ว่า “ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร” และวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ  เปิดศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร นำความปลาบปลื้มมายังพสกนิกร ชาวภาคอีสานอย่างล้นพ้น ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธรเป็นแหล่งการเรียนรู้และให้บริการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าวิจัย

   

ตั้งอยู่ในสถานีวิจัยวลัยรุกเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์จัดให้มีลานบ้านอยู่ตรงกลาง โดยมีบ้านแต่ละหลังอยู่โดยรอบ พยายามรักษาต้นไม้และบริเวณรอบๆ หมู่บ้านยังเป็นป่าโคกดงเค็ง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์ไผ่ พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ต่อมาจึงมีการเพิ่มเติมการแสดงเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของอีสาน จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตามแบบประเพณีเดิม

   

ตั้ง ณ อาคารวิทยบริการ ตึก B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักคอมพิวเตอร์ได้ย้ายที่ทำการจาก ชั้น 1 ขึ้นมายังชั้น 3 และชั้น 4 โดยรวมศูนย์การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน

   

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน พิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากกิจการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในด้าน การปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญ ของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม สถานที่สำหรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคล ทั่วใบ นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์ที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์

   

เปิดทำการแสดงสินค้า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นแหล่งในการสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัย หรือผลงานการบริการวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ของบุคลากรหรือคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์

   

ณ ลานอัฐศิลป์ บริเวณลานแปดเหลี่ยม อาคาร A B C D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้นิสิตใหม่มีขวัญและกำลังใจก่อนการใช้ชีวิตการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความภาคภูมิใจรักในสถาบัน ขบวนพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประกอบด้วยมีขบวนแห่ขันน้ำมนต์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นาดูน อันประกอบด้วยริ้วขบวนอันเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ขบวนตราโรจนากร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยดำริของศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เปิดทำการเรียนการสอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสาร
คาม

   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ กลุ่มอาคารเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ซึ่งจัดขึ้นบริเวณคลองน้ำห้วยคะคาง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตลอดจน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และ ประชาชนทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจกันกำจัด ผักตบชวา วัชพืชตามแนวคลองน้ำห้วยคะคาง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวมหาสารคาม

   

วันที่ 12  มีนาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เดินลงพื้นที่ เนื้อที่ 32 ไร่ ณ  บริเวณแปลงเกษตรสาธิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมเขตพื้นที่ในเมือง ที่จะจัดสรรพื้นที่ลุย “โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”  กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  หวังเป็นแปลงเกษตรสาธิต  สำหรับนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเพื่อการเรียนรู้

   

การจัดกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก – สถาบันในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนัก – สถาบัน – ศูนย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความสามัคคีในการดำเนินงาน ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมได้พบปะ แลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานที่มากยิ่งขึ้น ถือเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมกีฬา

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยปัจจุบัน วิทยาการสมัยใหม่และเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างรวดเร็ว ทำให้การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากควายไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิด "โรงเรียนควายไทย” สาธิตการไถคราดแปลงนาด้วยวิธีดั้งเดิม เชิญชวนนิสิต อาจารย์ ชาวบ้าน ร่วมกันลงแขกปักดำนาบนพื้นที่แปลงเกษตรทดลอง ตามวิถีชาวนา เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ควายไถนาและการอนุรักษ์ควายไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2561 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมในวันนี้มีหลายกิจกรรม เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างแนวคิดการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามคำขวัญของการจัดงานปีนี้ที่ว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองในอนาคต” ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนในชุมชน อาทิ การแข่งขันจับปลามาราธอน แข่งขันถอนกล้า แข่งขันจับหมู ตลอดจนการจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ

   

ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุมัติให้จัดตั้งภายใต้ชื่อโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานีดำเนินการด้านเกษตร และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติสำหรับนิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ เน้นหนักด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อรองรับการเรียน การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่คณะหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ประสงค์ใช้บริการ

   

โดยบรรยากาศในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปอย่างคึกคัก มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม และในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556- 2557

   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7,464 ราย ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสาร
คาม